منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
CONTROL VALVE HANDBOOK

CONTROL VALVE HANDBOOK

essential-matlab-for-scientists-and-engineers

essential-matlab-for-scientists-and-engineers

آزمون هوشی هیجانی بار.آن در روانشناسی

آزمون هوشی هیجانی بار.آن در روانشناسی

مجموعه ای از بهترین مقالات علمی در زمینه بیماری های روانی شا

مجموعه ای از بهترین مقالات علمی در زمینه بیماری های روانی شا

تاريخچه مخابرات

تاريخچه مخابرات

شبكه هاي بيسيم کار آموزی

شبكه هاي بيسيم کار آموزی

ميكروكنترلر 8051 ((02))

ميكروكنترلر 8051 ((02))

پایان نامه حفاري

پایان نامه حفاري

گروه محصول -> مهندسی -> برق

سازگاری الکترو مغناطیسیقیمت: ۸۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 143     کد محصول :21347ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺧﺘﺮاع رادﻳﻮ و ﺗﻠﮕﺮاف، ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ و ﻧﻮﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺟﺮﻗﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ رﻋﺪوﺑﺮق ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد اﺧﺘﻼﻻﺗـﻲ در ﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ ﻳﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻲ ﺷﺪ.در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺸﻌﺸﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.اﻛﺜـﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق،رﻟﻪ ﻫـﺎ، ﻛﻠﻴـﺪﻫـﺎ،ﻣﻮﺗﻮﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و اﻧﻔﺠﺎرات ﻫﺴﺘﻪ اي داراي ﻃﻴﻒ ﺑﺴـﺎﻣﺪي ﺑﺴـﻴﺎر وﺳـﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻟﺬا ﺣﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ورودي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻂ   ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ و ﻧﻮﻳﺰ .  ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﺠﺎد ﻧﻮﻳﺰ در ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻜـﺎر اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﻳـﻚ ﺟﺎرو ﺑﺮ ﺑﺮﻗﻲ در ﻛﻨﺎر آن  ﺷﻤﺮد.  ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻗـﺪرت ) د ﻫﺮﺗﺰ50 ر ﺑﺴﺎﻣﺪ  (ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و  رادﻳﻮ ﻫﺎي )آن در ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺎﻣﻞ و اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺣﻮل  ( داراي ﻃﻴﻒ ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ رادارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه در ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺌﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗـﺪاﺧﻞ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻃﺮاف ﺧﻮد .  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻮﻳﺰ، راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺴﻬﺎي ﺑﺎﻳﻨﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻃﻴﻒ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل اﻃﻼﻋﺎت راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد  ﺑﺎﺷﺪ.  ـ در ﺣﺎﻟــﺖ ﻛﻠــﻲ ﺗـ ـﻲ ـﻮع ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣـ ﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﻲ در دو ﻧـ ـﺮدد ﮔـ. ـﻮع ﻧـ اول،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺧﺘﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﺧﺎﺻـﻲ در ﭘﻬﻨـﺎي ﻃﻴﻒ ﺧﺎﺻﻲ)ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  رادﻳﻮ ﻫﺎي (ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻧﺪ.

ﻧﻮع دوم،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﺸـﺪه ً ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ اﻧـﺪ .  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ،ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ارادي ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﻮد .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ،راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻮاع ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻳﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺧﺘﺼـﺎص دارد در اﻳـﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ اﺻـﻮل ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ،و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺬﻳﺮي از  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:سازگاری الکترومغناطیسی  الکترومغناطیسی  تشعشع الکترومغناطیسی  موتورهای الکتریکی  اختراع رادیو  اختراع تلگراف  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك )

حجم:45002KB | بازدید :16

مدار گيرنده : مدار گيرنده تقريباً مانند مدار گيرنده فاصله سنج هاي مافوق صوت بدون ميكرو كنترلر مي باشد . سيگنال اولتراسونيك ( مافوق صوت ) كه به وسيله حس گر ( سنسور ) دريافت مي شود ، طبقه اول آن را 100 برابر ( db  40 ) و طبقه دوم آن را 10 برابر ( db  20  ( مي كند . معمولاً از منبع...

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

حجم:41835KB | بازدید :8

در سالهاي اخير فضاهاي زيرزميني مخصوصاً حفر تونل در كشورمان اهميت زيادي پيدا نموده چرا كه مسئله آب به صورت يك مشكل اساسي در كشورهاي خشك و كم آب مطرح مي باشد، به طوريكه بعضي از تحليل گران، جنگهاي آينده را جنگ بر سر آب مي دانند، به همين خاطر در كشور ما نيز، مهار آبهاي سطحي سر...

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج

حجم:33716KB | بازدید :12

حوضه رسوبی زاگرس یکی ازنفت خیزترین مناطق جهان است که 12% کل مخازن نفت جهان درآن واقع شده است. ناحیه فروافتادگی دزفول دراین حوضه قراردارد که اکثرمیدان های نفت وگازایران درآن قراردارد. امروزه بررسی میزان بلوغ سنگ های منشاء نقش مهمی دراکتشاف وتوسعه میدان های نفت...

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

حجم:29984KB | بازدید :8

کشور ما ایران از جمله معدود کشورهایی است که از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی است و از جمله مواد معدنی با ارزش ایران کانسارهای آهن می باشند که در تمام نقاط کشور پراکنده اند آهن به اشکال گوناگون تشکیل ذخیره می دهد از جمله ماگمایی(چادر ملو، گل گهر)، متاسوماتوز(چغارت)،...

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

حجم:23328KB | بازدید :23

1-1 ) تاريخچه درگاه موازي   وقتي IBM  در سال 1981 ، PC را معرفي كرد، پورت پارالل بعنوان جايگزيني براي پورت سريال، به جهت سرويس دهي و راه اندازي پرينترهاي Dot Matrix  با بازده بالا در نظر گرفته شد. پورت موازي اين خاصيت را داشت كه در هر لحظه هشت بيت داده را منتقل كند. اين...

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality

حجم:21986KB | بازدید :9

امروزه توجه شركت هاي برق منطقه ايي و مشتركين آنها به شكل روزافزوني به مسئله كيفيت توان يا كيفيت برق معطوف شده است. واژه كيفيت برق در كشورهاي صنعتي و در صنعت برق كاربرد فراواني پيدا كرده است مبحث فوق تعداد بسيار زيادي از اعوجاجهاي شبكه را پوشش مي دهد. موضوعاتي كه تحت مبحث...

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

طرح تاسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرس

حجم:21023KB | بازدید :20

1-مشخصات عمومي کارخانه شرکت توليدي وصنعتي پارس کمپرسور اولين وتنها توليد کننده دستگاههاي مولد هواي فشرده (ايراند) درخاورميانه در کيلومتر 27جاده ساوه ، بطرف جاده شهريار ، بعد ازخط راه آهن واقع مي باشد . فعاليت اين شرکت ازسال1354درزمينه صنعت هواي فشرده آغازگرديد. -...

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن

بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن

حجم:20528KB | بازدید :31

امروزه مي توان گفت كه تمام وسايل صنعتي و خانگي و تجاري بطور مستقيم يا غير مستقيم با انرژي الكتريكي سروكار دارند كه نحوه توليد و توزيع اين صنعت عظيم متضمن هزينه ها، نيروها و تخصص هاي مختلف است. يكي از مهمترين بخشهاي صنعت برق همانا طراحي و احداث پست هاي فشار قوي مي باشد كه به...